Ndertojme Shtepine Tuaj

Sipermarrje ndertimi _Nga MARK FILIPI

Njoftime

Formularet per lejen e ndertimit.

Posted by Mark Filipi on August 15, 2011 at 9:15 AM

 

---Dokumentet, nga leja e ndërtimit deri...tek FORMULARET pas kesaj permbledhje te dokumentave qe duhet te paraqisni---; 

24/01/2005 Për t'ju ardhur në ndihmë, ja se çduhet të bëni për të nisur një ndërtim të ligjshëm

Fillimisht paraqitet në sekretarinë e KRT-së së Bashkisë, kërkesa për leje ndërtimi. Ajo duhet të jetë e shoqëruar me projekt-idenë e arkitektit dhe me aktin e pronësisë nga firma ndërtuese. Akti i pronësisë shoqërohet edhe me hartën treguese. Ndërkohë projekti duhet të firmoset, të bëhet azhornimi për rrjetin inxhinjerik nga Ndërmarrja e ujësjëllsit, ajo e e kanalizimeve të ujrave të zeza, elektrike, e telekomit, ndërmarrja e mbrojtjes kundra zjarrit, Agjensia Rajonale e Mjedisit, Inspektoriati Sanitar i Shëndetsisë dhe mendimi i zyrës së urbanistikës pranë minibashkisë përkatse.

Ndërkohë nga kufitarët merret deklaratë noteriale që pranojnë të ngrihet ky ndërtim. Firma duhet të paraqesë studimin urbanistik të zonës bërë nga projektuesi. Katër vitet e fundit projekt-idea kërkohet i punuar në kompjuter dhe tridimensional. Ndërkohë duhet bërë dhe studimi sizmik i zonës, për ndërtesat deri në 8 katëshe Bashkia e ka këtë studim, pasi e ka bërë Insituti Sizmik dhe nuk është i nevojshëm, por për ndërtesat mbi 8 kate firma e ndërtimit duhet të paraqesë studimin e bërë nga një firmë, inxhinjer i specializuar në sizmik. Dyzetë ditë pas marrjes së lejes për shesh ndërtimi ke të drejtë të kërkosh lejen e ndërtimit. Në këtë rast Bashkia shqyrton kryesisht projektin e ndërtesës që do të ngrihet. Firma duhet të paraqesë relacionin teknik shpjegues të studimit të projektit të firmosur nga projektuesit, nga akritekti dhe konstruktori me firmë origjinale, në tre kopje. Jepen të dhënat për çdo apartament të dnërtesës dhe tipet e saj. Më pas kur zbardhet leja e ndërtimit kërkohet projekti i plotë duk nisur nga aktitektura, rrjeti elektrik, hidrosanitar, ngrohtje deri dhe ventilim. Gjitnjë leja e dnërtimit jepet duke patur parasysh kondicionet urbanistike, largësinë mes dy ndërtesave, që kur janë një katëshe duhet të jenë 4 metra larg, më pas me shtrimin e çdo kati shtohen edhe dy metra. Ndërkohë largësia nga rruga është minimalisht 5 metra për ndërtesa të ulta.

Kondicionet urbanistike

Largësia mes dy ndërtesa 1-katëshe 4 metra

Më pas për çdo kat mbi largësia shtohet me 2 metra

Largësia mes dy ndërtesa dykatëshe 6 metra

Largësia nga rruga minimalisht 5 metra

Dokumentat e nevojshme për paisjen me leje për sheshe ndërtimi

1. Formulari tip kërkese Nr.1 dhe Nr.6 (për prerjen e drurëve) e Nr. 8 (për prishjen ndërtimeve egzistuese) në rast se nevojiten.

2. Vertetimin e pronësisë shoqëruar me hartën treguese.Ky dokument duhet të jëtë i tre muajve të fundit dhe origjinal.Në të të jetë e shpehur në m2 sipërfaqja e pronës, numri i pronësisë si dhe kufitarë.Ky dokument duhet të shoqërohet me prokurën e kërkuesit.Origjina e pronës - Vendimi i komisionit të kthimit të pronave

- Dhurim

- Akt trashëgimnie

- Kontratë shit- blerje

3. Gen –plan azhornimi me gjëndjën faktike të zonës në shkallën 1:500 në format A3 i konfirmuar nga sektori i Kadstrës Urbane pranë Bashkisë së Tiranës,ky gen-plan del me vulën e Bashkisë (kundrejt tarifës prej 40 lek/m² ).

4. Formulari Nr.3/1 së bashku me azhornimet e infrastrukturës te hedhura në Gen-plan e përmëndur në pikën 3 ( i fotokpjuar )Ndërrmarrjet ku merren këto azhornime ndodhen si më poshtë:

- Ndërmarrja e ujësjëllsit (rruga Maliq Muco )

- Ndërmarrja e kanalizimeve të ujrave të zeza (rruga Maliq Muco 0

- Ndërmarrja elektrike (rruga Reshit Petrela )

- Ndërmarrja e telekomit (rruga Reshit Collaku )

- Ndërmarrja e mbrojtjes kundra zjarrit (rruga Artan Lënja )

- Agjensia Rajonale e Mjedisit (rruga Qemal Stafa )

- Inspektoriati Sanitar i Shëndetsis

- Mendimi i zyrës së urbanistikës pranë minibashkisë përkatse.

5. Studimi urbanistik pjesor i zonës ku do të ndërtohet objekti.Ky studim do të bëhet mbi fotokopjen e genplanit të azhornuar nga Bashkia( pika 3) .Studimi do të bëhet nga arkitekt i licensuar për këtë kategori dhe të jëtë i firmosur dhe vulosur me firmë origjinale nga ai. Bashkangjitur edhe licencen e noteruar të arkitektit.

6.Planvendosja e objektit ne shkallë 1:500 me përmasa dhe distanca nga kufinjtë e pronës dhe aksi i rrugëse cila do të punohet mbi fotokopje të genplanit të hartuar nga sektori i Kadastrës (pika 3).Kjo do të jetë e firmosur nga arkitekti.Në pjesën ë sipërme të jetë shkruar qartë objekti ,numri i kateve,rruga ku ndërtohet dhe pronarët e truallit.

7. Projekt idea e objektit hartuar nga projektuesi dhe tredimensionali në dy kopje të firmosura nga projektuesi me firmë origjinale.Projekti i punuar në kompjutër.Fotokopje e noteruar e licences.

8. Relacion shpjegues i studimit dhe projektit pregatitur nga projektuesit firmosur nga ai ,me firmë origjinale.

9. Sistemet e jastme,gjelbërim ,sheshe, parkime ,rrugë si dhe skemat e lëvizjeve të këmbësorëve dhe makinave. (SH1:500 për studime ose SH1:200 për objekte ).

10.Fotomontazh i objektit mbi foton e gjëndjes egzistuese.

11.Marrëveshje me deklaratë noteriale me pronarin e pronë kufitare ku të theksohen numri i pasurive të pronarëve kufitarë të cilët japin këtë deklaratë.Të përputhen emrat e bashkpronarëve që firmosin deklaratën me emrat e vërtetimeve hipotekore kur ky ndërtimi propozohet me kallkan deri në kufi të pronësisë.Deklaratat bëhen para noterit me vulë të thatë.

12. Leja nga Insituti i Monumenteve të Kulturës në ato zona ose objekte që janë nën mbrojtjen e këtij institucioni.

13. Studim nga Insituti i Sizmikës për objekte mbi 8 kate.

14. Vërtetim nga Insituti gjeologo-inxhinjerik për ndërtesa mbi 3 kate.

15. Dokument fotografik i zonës (fotografi 20x30).

16. Deklaratë noteriale e pronarit për personat e pastrehë qiramarrës në ish pronë private në se ka ose jo.Kjo shoqërohet me nje vërtetim nga drejtoria e Burimeve Njerëzore e cila konfirmon këtë.

17. Brënda 30 ditëve duhet kryer e plotësuar plotësimet që kërkohen . Pas kësaj date dosja i rikthet Njësisë Bashkiake.Marrja e përgjigjes jo më pak se 60 ditë pas plotësimit.Leja e sheshit do të merret pas Miratimit në KRRT dhe zbardhjes së vendimeve.

Dokumentat e nevojshme për paisjen me leje ndërtimi

1. Formulari Nr.3 .

2. Formulari Nr.2 i lejes së aprovuar të sheshit të ndërtimit.

3. Kontrata noteriale midis pronarit të truallit dhe firmës së ndërtimit, si dhe licenca e noteruar e firmës së ndërtimit brënda afatit të përdorimit.

4. Relacion teknik shpjegues i studimit të projektit i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, në tre kopje.( arkitekt, konstruktor).

5. Fotokopje e noteruar e licencave të projektuesve brënda afatit të përdorimit(arkitekt, konstruktor).

6. Të dhënat e studimit gjeologo –inxhinjerik , për sheshin ku do të bëhet ndërtimi.

7. Të dhënat e studimit inxhiniero –sizmologjik për sheshin ku do të bëhet ndërtimi ( për objekte mbi 8 –kat) ; ndërsa për objekte nën 8-kat, vërtetim nga Insituti i Sizmikës.

Për zbardhjen e lejes së ndërtimit pas Vendimit të Lejes së Ndërtimit nga KRRT-ja.

1. Projekt zbatimi i plotë në tre kopje(sipas vendimit , formularit dhe genplanit të Lejes së Ndërtimit) :arkitekturë,konstruksion, elektrik, hidrosanitar,ngrohje –ventilim(i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale, i shoqëruar me tabelën e fletëve për secilin projekt)

2. Në projektin e zbatimit të jepen të saktësuar tipet e apartamenteve, sipërfaqet për secilin tip dhe sasia e tyre ,për cdo objekt me destinacion banese.Për objektet ,vizatimet e të cilëve janë përpunuar në kompjutër,të sillen në disketë vizatimet e planimetrive të objektit.

3. Llogaritjet bazë të konstruksionit të firmosura nga konstruktorët me firmë origjinale.

4. Planimetria e sistemimeve të jashtme e plotësuar me kuota altimetrike, në 3 kopje (bashkangjitur projekt zbatimit , e firmosur nga projektuesit me firmë origjinale.

5. Plani i organizimit të punimeve + grafiku i punimeve, në tre kopje(bashkangjitur projekt zbatimit,i firmosur nga drejtuesi teknik i subjektit ndërtues me firmë origjinale.

6. Preventivi i hartuar mbi bazën e cmimit mesatar për metër katror ,deklaruar nga E.K.B.Ky në tre kopje i firmosur nga projektuesit me firmë origjinale.

7. Certifikata e pastertisë nga Inspektoriati i Mjedisit Urban, dokument i cili jepet firmës ndërtuese për të vërtetuar që ky subjekt nuk ka detyrime të pashlyera.

8. Vërtetim nga Ndermarrja e Tregjeve Taksave pranë Bashkisë së Tiranës, dokument i cili i jepet firmës ndërtuese për të vërtetuar që ky subjekt nuk ka detyrime të pashlyera.

Kërkesat për dhënien e lejes së shfrytëzimit

Kërkesa për për leje shfrytëzimi bëhet nga investitori ose subjekti ndërtues dhe shoqërohet me dokumentacionin e poshtëshënuar:

• Fotografi të fasadave të objektit, fletë A-4

• Relacion i kolaudatorit për zbatimin e projektit, ku të reflektohen të gjitha ndryshimet e bëra në projektin e miratuar.(Të evidentohen shkeljet nëse ka.dhe si janë plotësuar punimet e maskuara).

• Liçensa e kolaudatorit.

• Relacion i supervizorit mbi zbatimin e objektit

• Liçensa e supervizorit

• Liçensa e drejtuesit teknik

• Vendimi i K.RR.T-së për shesh ndërtimi.

• Vendimi i K.RR.T-së për leje ndërtimi.

• Formularët për shesh dhe leje ndërtimi.

• Gen-plani i aprovuar sipas lejes së ndërtimit.

• Projekti i aprovuar nga Bashkia me vulat përkatëse. (Plani i katit të podrumit, Plani i katit përdhe, Planet e katit tip, Plani i tarracës, Prerjet dhe Pamjet e objektit).

• Liçensat e projektuesve. (Arkitekt, konstruktor).

• Aktet e kontrollit për fazat e ndërtimit të objektit.

(Akti i piketimit, Akti i kontrollit të 0.00, Akti i kontrollit të karabinasë, Akti i kontrollit të sistemimit )

• Akt- marrëveshja midis firmës ndërtuese dhe pronarit të truallit.

• Akt-kolaudimi nga ndërrmarja e ujësjellës- kanalizimit që vërteton se subjekti ndërtues ka kryer zbatimin e punimeve të furnizimit me ujë (spostim rrjeti) dhe shkarkimit të rrjetit të K.U.Z (spostim rrjeti) sipas projektit të miratuar nga kjo ndërrmarje.

• Proçes-verbal nga K.E.SH. sh.a, Filiali Elektrik i Qytetit Tiranë, i cili vërteton se objekti është marrë në dorëzim nga Filiali Elektrik.

• Vërtetim nga Drejtoria e Pastrimit mbi vendosjen e pikave te hedhjes se mbeturinave.

• Deklarata e pastërtisë nga Inspektoriati i Mjedisit.

• Situacioni përfundimtar i pnimeve te kryera.

• Vërtetim nga Tatim-Taksat, sipas të cilit vërtetohet se subjekti ndërtues i ka shlyer të gjitha detyrimet ndaj tatim-taksave.

Një kopje origjinale ose e noteruar e projektit konstruktiv, bashkë me tabelën e fletëve, (në rast se nuk janë të depozituara në dosjen e lejes), i cili do të jetë i kapur veçantë nga dosja e aktit të kolaudimi dhe do të depozitohet në arkivë.

Një kopje origjinale ose e noteruar e projektit të instalimeve elektrike te objektit dhe hidraulike, (në rast se nuk janë të depozituara në dosjen e lejes), i cili do të jetë i kapur veçantë nga dosja e aktit të kolaudimi dhe do të depozitohet në arkivë.

Një kopje e spostimit të rrjetit të ujësjellës- kanalizimit, miratuar nga ndërrmaraja e Ujësjellës Kanlizimit, i cili do të jetë i kapur veçantë nga dosja e aktit të kolaudimi dhe do të depozitohet në arkivë.

Një kopje e spostimit të rrjetit elektrik, miratuar nga ndërrmarja përkatëse, i cili do të jetë i kapur veçantë nga dosja e aktit të kolaudimi dhe do të depozitohet në arkivë.

SHËNIM: Dokumentacioni duhet të jetë në dy kopje të noterizuara sipas rrradhës në listën e sipërpërmëndur. Relacioni i kolaudatorit, duhet të jetë i firmosur nga kolaudatori, zbatuesi dhe supervizori

F O R M U L A R E T

Ne kete rast jane te bashkise Fushe-Kruje, po ju mund t'i modifikoni vete ose t'i merni si model edhe se nuk perjashtohet mundesia qe çdo bashki t'i kekoje me logon e vet ne te.

K Ë R K E S Ë

PER MIRATIMIN E DESTINACIONT DHE KONDICIONEVE URBANE TË SHESHIT TË NDERTIMIT

BASHKISË FUSHË KRUJË

Kërkuesi ___________________________ ____________________

(Emri Mbiemri)

Adresa _____________________________________________________________

Adresa e sheshit të ndërtimit ____________________________________________

Sipërfaqja e sheshit І_І_І_І_І_І_І_І [m2] ose І_І_І_І_І [ha]

Pozicioni topografik (kufizimet) me reliev të bartuar nga organe ose individë me liçensë gjeodezike ______________________________________________________________________________

Veriu _____________________________________________________

Jugu ______________________________________________________

Lindje ____________________________________________________

Perëndim __________________________________________________

Dokumenti i pronësisë së sheshit (private ose publike) _____________________

Studimi urbanistik për vemdosjen e objektit ose objekteve:

Volumi .......................................................................І_І_І_І_І_І_І_І [m2]

Sipërfagja ................................................................... І_І_І_І_І_І_І_І [m2]

Koefiçienti i shfrytëzimit të truallit ............................. І_І_І_І_І_І_І_І

Lartësia e përgjithshme ............................................... І_І_І_І_І_І_І_І [m]

Numri maksimal i kateve mbi e nën tokë ....................І_І_І_І_І_І_І_І

Fotokopje e liçensës së urbanistit që ka bërë studimin.

Bashkë me kërkesën paraqes:

 Relievi i zonës Shkalla 1:500 dhe relieve ndihmëse 1:1000, 2000, 5000

 Azhornimet në planimetri Shkalla 1:500

 Infrastruktura rrugë, kanalizime, elektrike, telefoni

 Pla vendosja e objektit që do të ndërtohet ku evidentohen konturi i ndërtimit, distancat nga kufiri i pronës dhe nga pronat e objektet kufitare si dhe lidhja me rrugën dhe distancën nga aksi i rrugës

 Vija kryesore e ndërtimit

 Pikat e lidhjeve në infrastruktusën e rrjetit publik

 Intensiteti sizmik i sheshit të ndërtimit mbi bazën e studimit sizmiologjik dhe mikrozonimit sizmik

 Dokumenti i pronësisë për pronësinë private nga zyra e hipotekës

 Dokumenti që vërteton që prona është publike dhe i është dhënë kërkuesit

 Mendimi i zyrës së Urbanistikës sipas përkatësisë

SHENIM: Ky formular përdoret edhe për rastet kur kërkohet miratimi i studimeve urbanistike

K Ë R K U E S I

Data _________________ ________________________  

K Ë R K E S Ë

PËR MIRATIMIN E LEJES S Ë NDËRTIMIT T Ë OBJEKTIT

BASHKISË FUSHË KRUJË

Kërkuesi _______________________________________________

(Emri Mbiemri)

Adresa _________________________________________________________________________

Adresa e sheshit ku do të ndërtohet objekti ______________________________________________

Pronë publike • Pronë private • (plotëso me kryq)

 

Konfigurimi nga kadastra urbane e sheshit të ndërtimit _____________________________________

Sipërfaqja e sheshit .............................................................. І_І_І_І_І_І_І_І m2

Siperfaqja e ndërtimit ...........................................................І_І_І_І_І_І_І_І m2

Volumi i objektit ............................................... ................. І_І_І_І_І_І_І_І m2

Vlera sipas projektit të zbatimit .............................. ..........І_І_І_І_І_І_І_І m2

Koefiçienti i shfrytëzimit të truallit ......................... .........І_І_І_І_І_І_І_І

Lartësia e përgjithshme ...................................................... І_І_І_І_І_І_І_І m

Numri maksimal i kateve mbi tokë .... ..............................І_І_І e nën tokë …........І_І_І

Objekti është projektuar nga ____________________ І_І_І_І_І_І_І_І ___ ______________

Emri Mbiemri numri i liçenës data

Objekti do të zbatohet nga _______________________ І_І_І_І_І_І_І_І __ ____________

Emri Mbiemri numri i liçencës data

Bashkë me kërkesën paraqes:

 Projektin e plan teknik të objektit ose objektive

 Grafikun e punimeve të ndërtimit

 Formularin 3/1 të plotësuar sipas kërkesës së ligjit

 Të dhënat e studimeve gjeologo-inxhinierike

 Të dhënat e studimeve inxhiniero-sizmiologjike për objektet mbi 8 kat, të marra nga Instituti Sizmiologjisë

 

Kontrata me firmën që do të bëjë ndërtimin ose personin fizik e juridik të liçensuar në fushën e ndërtimit.

Për sa parashtroj në kërkesën time deklaroj se janë të vërteta dhe origjinale.

Mendimi i zyrës së Urbanistikës sipas përkatësisë _____________________________________________

Data ______________ K Ë R K U E S I

__________________________

K Ë R K E S Ë

LIDHJA E OBJEK IT

ME INFRASTRUKTUREN INXHINIERIK E

OBJEKTI: _____________________________________________________________

1. Lidhja e sheshit të ndërtimit të objektit me linjën e ujësjellsit publik:

Pika dhe distanca e lidhjes ______________________________________________________________________________

Shënim i ndërmarrjes së ujësjellsit që administron ujësjellsin publik

_________________________________________________________________________________________

2. Lidhja e sheshit të ndërtimit të objektit me rrjetin publik të kanalizimeve të ujrave të zeza:

Pika dhe distanca e lidhjes ______________________________________________________________________________

Shënim i ndërmarrjes së kanalizimeve të ujrave të zeza që administron rrjetin publik

______________________________________________________________________________

3. Lidhja e sheshit të ndërtimit të objektit me rrjetin elektrik publik:

Pika dhe distanca e lidhjes ______________________________________________________________________________

Shënimi i ndërmarrjes elektrike që administron rrjetin elektrik publik

______________________________________________________________________________

4. Lidhja e sheshit të ndërtimit të objektit me rrjetin telefonik publik:

Pika dhe distanca e lidhjes ______________________________________________________________________________

Shënim i ndërmarrjes së telekomit që administron rrjetin telefonik publik

______________________________________________________________________________

5. Verifikimi i sheshit të ndërtimit nga:

Inspektoriati sanitar shtetëror i rrethit _______________________________________________________________

Agjensia rajonale e mbrojtjes së mjedisit shoqëruar me lejen e mjedisit për ato raste kur është e parashikuar në ligjin “Për mbrojtjen e mjedisit” ______________________________________________________________________________

Ndërmarrja e mbrojtjes kundra zjarrit ______________________________________________________________________________

Bashkëlidhur formularit, gen-plani i objektit që do të ndërtohet për çdo rast dhe studimi përkatës, si dhe miratimi i lejes së ndërtimit për punimet e infrastrukturës për çdo rast.

6. Mendimi i zyrës së Urbanistikës sipas përkatësisë___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datë __________________ K Ë R K U E S I

(__________________________) 

K Ë R K E S Ë

 

PËR PRERJE DRURËSH

BASHKISË: FUSHË -KRUJË

Kërkuesi _____________________ ___________________________________

(Emri Mbiemri)

Adresa __________________________________________________________

Adresa e sheshit ku do të ndërtohet objekti ______________________________________________________________________________

Konfigurimi nga kadastra urbane e sipas regjistrimit të pasurisë

______________________________________________________________________________

Sipërfaqja e sheshit të miratuar І_І_І_І_І_І_І_І [m2] ose І_І_І_І_І [ha]

Sipërfaqja e sheshit e mbuluar me gjelbërim І_І_І_І_І_І_І_І [m2]

Pronësia e drurëve ______________________________________________________________________________

Lloji i drurëve __________________________________________________________________

Numri i drurëve І_І_І_І_І_І [copë] (…………………………………………………......………;)

Numri i drurëve me fjalë

Mosha e drurëve І_І_І_І_І_І [vjecare] _________________________________________________

Gjendja biologjike ________________________________________________________________

Lartësia e drurëve І_І_І_І_І_І [m] ____________________________________________________

Miratimi nga Agjensia Rajonale e Mbrojtjes së Mjedisit

____________________________________________________________________

Miratimi nga Ndërmarrja Pyjore ose e Gjelbërimit që e ka në pronësi ose në administrim për prerjen e drurëve, rigjelbërimin e zonës ku do të bëhet ndërtimi, si dhe mbjellja e drurëve në një zonë tjetër

____________________________________________________________________

Bashkëlidhur me kërkesën për prerjen e drurëve plani i sistemimit të sheshit të ndërtimit për rigjelbërimin pas ndërtimit dhe gen-plani i zonës që do të bëj mbjelljet e reja.

K Ë R K U E S I

Data _____________ (________________________)

K Ë R K E S Ë

PËR PRISHJE NDËRTIMI

BASHKISË: FUSHË -KRUJË

Kërkuesi _____________________________________________

( Emri Mbiemri )

Adresa ________________________________________________________________________

Adresa e ndërtimit që do të prishet __________________________________________________

Pozicioni në lidhje me sheshin e ndërtimit të objektit të ri _________________________________

Specifikime të objektit që do të prishet:

Numri i kateve ............................................ І_І_І_І

Lartësia e përgjithëshme .............................. .І_І_І_І m

Volumi i objektit në .....................................І_І_І_І_І_І m2

Lloji i mbulesës ........................................... ___________

Miratimi nga Agjensia Rajonale e Mjedisit për evadimin e mbeturinave në vendin e caktuar

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Miratimi nga Inspektoriari Sanitar ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Bashkëlidhur me kërkesën keni dhe raportin teknik të ekspertëve për gjendjen fizike dhe ndërtimore të objektit që do të prishet.

K Ë R K U E S I

Data ______________ (________________________)

 

BASHKIA FUSHË-KRUJË

DREJTORIA E URBANISTIKËS

AKT - DETYRIMI

Tarifa për _____________________________________________________

Taksapaguesi ________________________________

Adresa: _____________________________________

Vlefta ___________________ Lekë

Shuma __________________ Lekë

Detyrimi i tarifës së mësipërme bazohet në Ligjin nr 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” dhe VKM nr 49, datë 26.12.2008.

 Detyrimet do të derdhen në Bankën CREDINS, Fushë-Krujë, në numrin e llogarisë 132843.

DREJTORI I URBANISTIKËS

Kërkesë

BASHKISË FUSHË -KRUJË

 

DREJTORISË SË URBANISTIKËS

PËR USHTRIM KONTROLLI TË FAZËS SË PUNIMEVE TË NDËRTIMIT

LEJE SHFRYTËZIMI

Firma ndërtuese______________________________________________me adresë ___________________________Tel._______________________e cila zbaton ndërtimin e objektit sipas Vendimit të K.RR.T-së me Nr.__________datë._____/_____/_______ me adresë____________ Fushë-Krujë.

Në zbatim të: nenit 54 të Ligjit Nr.8405, dt.17/09/1998 “Për Urbanistikën”.

K Ë R K O J:

USHTRIMIN E KONTROLLIT TË PARASHIKUAR TË FAZËS SË NDËRTIMIT “LEJE SHFRYTËZIMI”

K Ë R K U E S I

(___________________________________________)

Plotësohet nga specialisti i Bashkisë

Marrësi në dorëzim: (SPECIALISTI ) ______________________________

Fushë-Krujë më _____/______/___________

Kontrolli do të ushtrohet brenda datës _____/______/ __________

Përgjijgja do të merret në datë _____/______/________(brenda 30 ditëve)

Kjo kërkesë përpilohet në dy kopje, ku njëra protokollohet dhe tjetra i jepet kërkuesit.

 

KËRKESA TEKNIKE

PËR LEGALIZIMIN E SHTESËS

 

DREJTORISË SË URBANISTIKËS SË BASHKISË FUSHË-KRUJË

MBI LEJEN E NDËRTIMIT MIRATUAR ME VENDIMIN E KRRT NR.____________ DATË ___________________

OBJEKTI_________________________________________________________

 

Subjekti ndertues____________________________|__|__|__| _______.____________

(numri i liçenses) (data)

Adresa e sheshit te objektit_____________________________________________________

Gjendja faktike është përfunduar ❑ / nuk është përfunduar ❑

Prona shtesë (nëse ka) është publike ❑ / private ❑

Te dhenat sipas lejes se miratuar Te dhenat sipas gjendjes faktike

Sipërfaqja e sheshit… |__|__|__|__|__| m2 Sipërfaqja e sheshit__|__|__|__|__| m2

Sipërfaqe e ndertimit. |__|__|__|__|__| m2 Sipërfaqe e ndertimit__|__|__|__|__| m2

Vëllimi i objektit… |__|__|__|__|__| m3 Vëllimi i objektit...... __|__|__|__|__|m3

Lartësia e përgjithëshme __|__|__|__|__| m Lartësia e përgjithëshme__|__|__|__|__| m

Nr.kateve mbi tokë__|__| / nëntoke __|__|, Nr.kateve mbi tokë__|__| / nëntoke __|__|

Per te gjitha ndryshimet e mësiperme si arkitektonike dhe konstruktive te objektit, autoret e

projektit janë dakort:

Arkitekt______________________________ A-|__|__|__|__|__| _____/____/______

(Emër mbiemër, firmë;) (numri i liçenses) (data)

Konstruktor___________________________ K- |__|__|__|__|__| _____/____/______

(Emër mbiemër, firmë;) (numri i liçenses) (data)

Bashke me kete kerkese paraqes:

1. Vendimet e K.RR.T. per lejen e sheshit dhe lejen e ndertimit.

2. Projektin e plote teknik te objektit ku te evidentohen ndryshimet.

3. Formularin 3/1 te rifreskuar ,te plotesuar sipas kerkeses se ligjit.

4. Te dhenat e studimeve gjeologo-inxhinierike te rifreskuar.

5. Te dhenat e studimeve inxhiniero-sizmiologjike per objektet, te marra nga Instituti Sizmiologjise

6. Dokumentat e pronesive nga Zyra e Hipotekes , te rifreskuara..

7. Kontrata e rifreskuar me pronaret e truallit dhe aktmarrveshjet me pronaret kufitare te cenuar.

Përsa parashtroj në kërkesën time deklaroj se dokumentat janë të verteta dhe origjinale.

KËRKUESI Specilaisti i Zyrës se Informacionit

(________________________) (__________________________________)

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Projektin tuaj e shenderrojme ne shtepi.

Percille ne Facebook

Share on Facebook

Dergoja nje Miku

Video te Fundit

721 views - 1 comment
1.
457 views - 0 comments
2.
391 views - 0 comments
3.
412 views - 0 comments

MARK FILIPI

  _Na kontaktoni qofte dhe vetem per preventive pa asnje impenjim!